نخ ها در زمینه حرم
اگر مثبت نیستید کدام ممکن است این اندیشه خوبی است، باید به دلیل این مثال زبان انگلیسی را اصلاح دهید.