موسسه مالی مرکزی: حمل بیش اجتناب کرده اند ۱۰ هزار یورو مصداق قاچاق فارکس است
در بندهای الف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ب دستورالعمل جدید کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس ردیابی شده است کدام ممکن است ورود فارکس به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج آن خارج اجتناب کرده اند ضوابط شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت مصداق قاچاق فارکس تلقی تبدیل می شود.