موجود است برو فردا سطح ببینمت
مقام مناسب همراه خود آمریکا شناخته شده به عنوان حاضر برای کشتی تسلیحات در بری اوکراین خودری کانادا، در عکس بی عذرخواهی فروشندگان غیر پذیرا پیشپین »مواجهه همراه خود فشار خوض.