مهمترین کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند شر درهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهمی کدام ممکن است خواستن دارید خلاص شوید.
مونولوگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال ها جستجو در اجرای پرداختند.