"مقدس" با سودای بهشت
جاهلیت مقدس این است که خداوند سخن گفته و تقلید کرده است که موسی جرأت تکرار مکالمات خود را در کوه نداشته است و کسانی که جهل مقدس را دارند البته روشنگری نمی کنند. / روح القدس را به جای روح القدس طرد کن..