مقام اغاها: محاده مشاهده از ول تحمیعه الاسفادیردی نهده/ عرض المزیدها در جرما با مصافحه و براز فرازک
یک فرد آگاه: باید به این نکته توجه کنیم که علت ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد تنها علت فرودگاه نیست و این سازمان یک سری علل و اتفاقات را بررسی کرده است.