معاون رئیس جمهور: خبرهای خوشی برای پرستاران در راه است
سیدصولت مرتضوی: سریع خبرهای خوشی دانستن درباره وضعیت استخدامی پرستاران کدام ممکن است قشر تلاش‌کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ادعای محله هستند، خواهیم داشت.