مصیر دربند بروک شد
مدیر مرکز اطلاع رسانی شهروندی شهر تهران؛ کراکه آن دیکین بری صیانت از جان کیهینت در براب استبرین استقدم شده است.