مرج یک نفر درُی سیل رودهن
رئیس سازمان مدیریت بحران کیشور با بیان اینکه همزمان با وقوع حادثه برای امام زاده داوود (ع) سیل دیگری نیز در شمال تهران و شهرستان رودن رها شد، گفت: به برکی از مزیری و باغات و … وارد شد و متاسفانه یک تن نیز فوت شد.