مرجعیت آموزشی دانشکده ها باید در انتخاب باشد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی‌گل عصر دوشنبه در آئین تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس دانشکده هرمزگان، افزود: وحدت میان ریاست دانشکده هرمزگان، استاندار هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور ولی فقیه در استان هرمزگان در پیشبرد نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در پیشرفت فوق العاده مفید است. همراه خود وجود اینکه شاهد سلایق سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی {در این} استان هستیم با این حال قدردان وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها مشترک هستیم.

زلفی گل همراه خود دقیق این کدام ممکن است ملاحظه به تمام اعضای گروه فرهیخته آموزشی همواره توضیه تبدیل می شود، افزود: خدا را شاکریم همراه خود حضور دانشجویان در دانشکده ها شاهد شورو نشاط هستیم. دانشکده با بیرون دانشمند مشابه با جسم با بیرون کالبد است، قدردان پرسنل وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرانی هستیم کدام ممکن است امکان واکسیناسیون را فراهم اوردند.

وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اظهار کرد: خوشبختانه در استان هرمزگان شرایط ویژه ای تحت سلطه است. پیش بینی {می رود} دانشکده هرمزگان اصلی در توانایی پروری باشد. همراه خود ملاحظه به اینکه این استان قطب مالی ملت است، پیش بینی {می رود} فارغ التحصیلان این دانشکده اجتناب کرده اند سایر فارغ التحصیلان خاص باشند.

زلفی گل همراه خود دقیق این کدام ممکن است چگونه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش را متمرکز کنیم، تصریح کرد: اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن ماموریتم، ۵ انتخاب را در راس امور شخصی قرار داده ام، اول چه کنیم دانشکده ها در بعد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراملی اصلی شوند؟ دیپلماسی آموزشی، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرجعیت آموزشی دانشکده های ملت در انتخاب باشد”، ما وارث باکلاس هستیم کدام ممکن است می گوید، میازار موری کدام ممکن است دانه کش است با این حال در درجه بین الملل به گونه ای حاضر داده تبدیل می شود کدام ممکن است ایران در جستجوی فشار است.

وی دقیق کرد: چگونه به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش متمرکز کف دست یابیم؟ باید به هر سه نوع تحقیقات بنیادی، استفاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ای ملاحظه شود. نوآوری باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت نوآوری محور بعدی نیازها است. علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری، سنت جدید تحمیل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی یاید فرهنگای قبلی پالایش شود. انتخاب بعدی شاگرد، فناور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآور پروری است، درک روزی سودآور است کدام ممکن است دانشجویانی به مراتب سودآور تر، باهوش تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نو آورتر عرضه گروه دهد.

وزیرتحقیقات، علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری شکسته نشده داد: ساخت ثروت اجتناب کرده اند داده ها، باید ساخت علم مرجعیت تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن آن دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت تحمیل تنبل. خوشبختانه دانشکده هرمزگان در جایگاهی واقع شده است است کدام ممکن است نعمت های فراوانی در فراگیر آن حضور دارد. قدر این نعمت را در ملت باید بدانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تغییر به قطب آموزشی ملت کنیم.

دانشکده هرمزگان الگویی برای سایر دانشکده های ملت شود

وی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی اظهار داشت: اجتناب کرده اند رییس جدید می‌خواهیم این دانشکده را تغییر به الگویی برای ملت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رییس سابق دانشکده تشکر می‌کنم. در هرمزگان شرایط ویژه‌ای تحت سلطه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می‌رود دانشکده هرمز الگوی آموزش توانایی محور برای آموزش برتر ملت باشد. برای توانایی محوری بسترهایی اجباری دارید کدام ممکن است دانشمند وارد بستر کار شود کارورزی تنبل کدام ممکن است در هرمزگان موجود است.

وزیر علوم تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری افزود: همین جا قطب مالی ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع مختلف در آن هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموختگان این دانشکده باید همراه خود سایر دانشکده ها خاص باشند چون در هرمزگان امکان آن فراهم است کدام ممکن است دانشجویان بخش کاوروزی را به معنای دقیق در صنعت بگذرانند.

در نهایت این مراسم، اجتناب کرده اند زحمات ریاست سابق دانشکده هرمزگان دکتر علی اکبر شیخی فینی شناخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکانداری دانشکده هرمزگان به دکتر محمدصادقی عرضه گرفت.