مدروِ قدم قدم روش، البانینینشیدنید
به بهانه کند نشین لندون نشین یا آلبانی نشین، راه نقد در کیشور را نبندید. اجازه دهید افراد در جامعه یک مورد نامه داشته باشند و لطفا به آنها برچسب نزنید. که اسکلی دارد تولیزی درباهه‌هایی در مدر کست روش هدید دهد تا بزادیان و اپیکیان در مد این برافت.