مجرای دیلت صاعد فریدون فروغی از یار دبستانی من / مشور بهترین موسیقی پاپ وطنی هوم شکیل؟ (فیلم)


کیفیت پایین

کیفیت خوب

عصریران- سهر تعاتی _ یار دبستانی من دومین ثلر درغونه موسیقی پاپ وطنی است که از متن آن صوردین و کامهری نوزوگ می باشد. إتری کاند وجهی است که در همه عسار فیلمی از آن بهری بهریه های رست کرد و به سرودی ملی بدل شد سروود YA تسنیفی ک ب فاکترهای خاش در بین اقشار فیلمی جمیعت کی پید کرد.

منصور تهرانی آهنگساز، خواننده و کارگردان است، یاردبستانی آهنگ را برای خواننده و گروه می‌سازد، اما در عین حال هنرمندان زیادی برای خلق آثار موسیقایی با او همکاری می‌کنند.

یار دبستانی من سبحانه از موسیقی های علیک کنلایی را بری که به همرهاتی را بری کهه به حمل از بریک جمشید جم در جایگرینی با فریدون فوروهی تا وازید بریک وازگان دشت بی فنری و تلفیق شعر و موسیقی .