متولی وزارت خودرو: امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶.۲ سال تغییر کرده است.
محمدهادی زاهدی وفا: مقوله پیش‌شوتان‌ها شایسته‌ترین افراد برای کشف خدمات هستند، بنابراین باید برای پیش‌شوتان خدمات بهداشتی داشته باشیم، اما این مشکل وجود دارد که سلامت پیش‌شوتان‌ها خیلی پایین نیست و مراجعه به آن مشکل است. سیستمی که باید اصلاح شود و خدمات رسیدگی شود.