لاحمنت استستو لوایح إنذا سه رجله آزاد/ تلحه دولت بریا درملیت‌دفعزی از رجله مرزی


سید محمد حسین معاون پارلمانی دولت در گفت وگو با خبرنگار فارس در خصوص ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری صنعتی در دوغارون، سرخس و مازندران و تأثیر آن در اقتصاد گفت: می تواند سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری و کار در این زمینه ها جذب کند.

وی بایان کنکس برای بریک کین کیمیلی که بید بورکراسی عدیری و دیوان سالاری کم شود.می افزاید: این امر باعث می شود که سرمایه گذاران امکان جابجایی بیشتر را داشته باشند و می تواند به نوعی همخوانی برای سرمایه گذاری باشد.

دستیار مجلس شورای اسلامی از تلاش های کشور برای جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشورشان صحبت کرد و گفت: سرمایه به تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی اشاره دارد. به همہ در حار نار ست کا کرین کار

حسینی رمعده داد: یک زمانی قرآه می‌شد فراده ازاد به جای کنکز کرکنز صدراد بهده، به کرنگر امرواد شده; اما اکنون گزارش ارائه شده توسط آقای. سعید محمد رئیس مناطق آزاد نشان داد که تراز صادرات و واردات مثبت است یعنی صادرات بیشتر از آینده است.

وی در خصوص روند بررسی و وضعیت لایحه اولین بار توسط دولت برای ایجاد مناطق آزاد، توضیح داد: سبد معلق; بر حمین پایه دولت بری تامین نازر شوری خین آین لیه را در کولم سه لیہہ یریاہ داد و برییم سه لیہہ

حسینی ادامه داد: در حال حاضر این قانون در مجلس بررسی می شود، ۱۵ منطقه آزاد تجاری در کیشور داریم که اگر این سه منطقه به تایید شورای نگهبان و مجلس برسد، تعداد مناطق آزاد کیشور به ۱۸ منطقه می رسد.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: بنا نیست دائماً به نزار ازاد زهود شود، اما جاهای ک درد باید آن کار شود شود.

حسینی با بیان کین کیکی کیںی ک ک ک بر اساس امایش سرزمینی روست می‌غرد، کاتر نیشن ک کرد: این کار از یک بُعد بُعد بُعد بریا تلاس است تا در مزین مزی کشور شید یک روناک اکومیک بسیدم تا یرمیزیک.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید