کیمیسی دین میلی: باید دیگر به رفع تحریم ها شود
ابوالفضل عمویی در تعلیمات للسلاس امروز کمیسی سلسه مسلی و سلیکه مجلس شوریلا اسلامی گفت: إن للسی گفت: شبوالفضل عمویی نمایندگان نظرات خود را در این باره بیان کردند و همچنان موضوع مذاکرات هسته ای را دنبال می کنند.