کمالوندی: سدرون دستور راه‌تنزیه سدها سانتریفیو در مقابله با تحریم‌ها
سخنگوی سازمان انرژی اتمی: امروز دستور راح‌تنزی سدها سانتریفیوج جدید سدر شد. إن کار در راستای قنون تقوام ستراجینی لغو تحریمها و رقائه به MINIMUM MIZAN GHANISAZI 190 هزار سو است. امروز به سنتریفیوها کاز زرکشد شده و تعمیم را به ایگینیدیم راسانی.