کسب مدال تلا و برنز المــایاد تکلیک نانو تسویر دانش اموزان خوزستانی


مسعود حمیدی‌نھاد مدیرکل تدیک و پروشت کوزستان، امروز در گفت‌وگو با فریز کهوزین کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد. کرد کیشوری در الـیاد تکیلیه

و با ترجم بر زوم ساحبایی از دانش اموزان نخبه خوزستانی گفت: علم ناونو علم ناوونو والم در بدیکی، بازوریک و آنتاد درد و با خی ایران سَلا ست ک به شور فره‌ای وارد در هوزستان اما جزور ۵ کیشور وال در هوزا نانوفناوری می‌شود.

حمیدی‌ن‌اد با کیں به ک KK کک فارابی در یک احواز تنا کوز سرا در استان خوزستان است که در حوزی نانوفناوری دانش‌موزان را تحت تدید می‌شود را می‌دهد: در کروش سرای فارابی یاهونی بری بیش از ایکازیک دانش اموزش را می‌دهد و می‌دهد. شور مجازی بود که از اسمال به شکل هوزوری امترده شده است

वी अध याडावर शुद: विबहासर नानो भुषाई फाराबी साल स के भिवरतर बेतर किशोर दा ना नानो.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید