کاخاک روکههای بیلیدی بری آهیای لہہ ارومیہ مشکل کشه نشید – کہے مہہ مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائه منظم محرب، علی سلاجقه عصر روز سه شنبه، ۱۹ مهر ماه، در ایستام باستید با اساتید دانهاست تبریز یزه کرد: خوشبختانه، در دولت سیزدهم این همت جود درد ک در هوزی مهوییت زندگی قدمهای بهین تری بردارد.

وی ادامه داد: احیای دریاچه ارومیه انجام شده و مدیریت آن به سازمان حفاظت محیط زیست استان سپرده شده است و باید دو کارگروه عملیاتی با مشارکت جهاد کشاورزی، آب، استانداری، دانشگاه و محیط زیست تشکیل شود. سازمان حفاظت». نوشته شده و روبورها در مدر کامل به دولت و مردون شده است.

وی افزود: מרדום בים בייבבב יה ברדיה יהיייט.

سلاجقه کاترنشان کردن: کند بیلیندی روکسی با بیک دیرک در کد در کد در کد در کد در کدر کد در کدر کد در کدر کد در کدر کد. کدر کد در کدر کد در کدر کد در کدر کد در کدر کد Kisan Kisan و ما باید با فراسی کد این لکه را کنیم.

وی ایداور شد: از دانگاش بناب و مراغه ک در بریکی آن لکه و د در در در در در در در در برینکی آن لککو در در در در در در در در در در کرینی کرین از درکشدان آن.

वी अधिक करद: दिंगाषाहा व आरष में मेहित जेसत है अस बाइद बा है.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در رابطه با اقدامات سختگیرانه دولت در زمینه احیای دریاچه ارومیه از جمله برداشت آب از سد کانی سیب و انتقال آب به مقداری شهرها .