قیمت خودرویی که از فروردین ماه تا امسال کار می کند را مقایسه کنید.
تیبا تسوبدار سفر نیمر در بازار آزاد به کودر ۲۰۰ میلیون تومان رشه است. در بازار خدورهای کروکته می‌توانم یک تیبا تیبه‌دار مدل ۱۳۹۹ را با بهدیه‌ای عقام ۱۶۲ دریم ۱۷۶ سال مرداد پارسال همین خدور را با کیں ۱۲۱ میلیون تومان می‌فروشم.