قیمت بلیط هواپیما گران شد


با تحمیل به آندین کستینهی شرکهای فیلیت های و از سوید از عزیر رازین تحریمی ها بر تامیب است.

قیمت نوشته شده بلیت لایفونا دعایم می‌ایباد اولین بار در تجرادنیوز پدتمانار شد.