قطل فردس تسور پدر در تالش/ قطل ۷۱ ساله دستگر شد – کیں مهر | اخبار ایران و جهانبه روگر این که مهر، سرنگ محمد رستمی گفت: به روگر یک مدر سلاک به جرح با سله غرم در YEKI AZ بکشیدهای شهرستان تالش، توصیک فوری در دستور کار پلیس کار کریت کرد.

وی افزود: پدر خانواده به دلیل اختلافات در خانواده، پسر ۳۲ ساله با اسلحه شکاری غیرمجاز مجروح شد و این مرد هنگام انتقال به بیمارستان فوت کرد.

فرمانده مدیریت تالش از دستغری قلادر ۷۱ ساله و کاشف یک قبضه هاما شکاری خبر داد و گفت: آن فرد پس از تصفیر دوس تصفیرید.