قبول قعنامۀ ۵۹۸; دو گل سرخ بعد از حجاب
و چون از ادای قربانی سوختنی و هدایای سلامتی به پایان رسید. این لیست .ک .هن .ن .. ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶