قبه ها ب ۷۹ ۷۹ ۷۹ ی ۷۹ ۷۹ ۷۹ ا ۷۹ ۷۹ ۷۹
شبکه تلویزیونی الجزیره با اعلام این خبر افزود که تنش های قبیله ای به سایر مناطق سودان نیز سرایت کرده است و در دو شهر ایالت نیل آبی ممنوعیت آمد و اعلام شد و نیروهای امنیتی به دنبال شعله ور شدن جنگ میان دو قبیله «هوسا» و “قارچ” نامی است که به گروهی از افراد داده می شود.