«قاراغاه کرامت» به منزور تفریفیک تصفیک بیشمه کهمین کشاورزان، روستایان و اشیری عشای می شود.


یوسف علیزاده مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و اهالی استان قزوین گفت:

وی افزود: בנא דרים «קאראגה קראמט»

علیزاده خاطر نشان کرد: ما مردمی که در روستا هستند و کشاورزی می کنند و دام ها را بیمه کردیم و به این ترتیب تفاهم نامه هم امضا شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و مسافران ادامه داد:

علیزاده کرد کردن: در استقوم بیمه از نظر اجتماعی، ثروت را هدایت می کند و حق بیمه ۵ درصد پرداخت می شود.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اعلام کرد: تا پایان فصل بهار ۴۴ هزار نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی در استان هستند.

وی افزود: از نذر عندر عز معدس شد ۲ هزار و ۲۴۰ خانوار منزودی بازنشستی، از کاافتادگی و فوت را کندوکن.

علیزاده ادامه داد: اگر که ما قادریم ۲۸ درصد هدف جامع استان را پوشش دهیم اما برای استانی که پتانسیل دارد باید حداقل پوشش هدف جامع را نسبت به سال های گذشته افزایش دهیم.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر یادآور شد: هزار نفر

مدیر تیاموب بهمه مجوهرین برازورین، راوستیان و اشیر استان قزوین در پیاین گفت: میز خدمت را با ساکریک کارکزاران در شهرت استان، شهرستان ها، بخش ها و روستاها برپا کرد.

پایان پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید