فوت ۶ نفر در ائش‌سوزی ۲ خدور در دیر بوشهر


برد ورجانس ۱۵۵ شرستان دیر از جان‌باختن ۶ نفر در تفریح ​​موسور بندر دیر به بردخون خبر داد.

حسین ناظمیانُور، مدیر اورژانس شهرستان دیر بوشهر در گفت وگو با فارس، گفت: در پایان روز، نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

वी गवेत: अधाड बह द अचा देशुक ، होडरोहा धारी अत सोजी व चार सादु पूजू वरादु जरबद

جاده صفحه دیر به بردخون از جمله مصیرهای قاعد خیز آن شهرستان است که نیاز به ساماندهی دارد.