فشار اروپا به ایران برای امضای هماهنگی احیا برجام با بیرون خروج سپاه اجتناب کرده اند لیست تروریستی آمریکا
“وال استریت ژورنال”: انریکه مورا اجتناب کرده اند ایران درخواست شده است به همان اندازه محتوای متنی هماهنگی را با بیرون خروج سپاه اجتناب کرده اند لیست تروریستی امضا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این امتیاز عکس اجتناب کرده اند آمریکا بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع سپاه را به مذاکرات بلند مدت موکول تنبل.