فرمانده فراجا: هیک کامی به کاسکای در کسبا سدرون کزمنامه نیدمین/ ردوم به شاشهات نکندن.
سردار حسین اشتری: برای صدور پاس هیچ هزینه ای دریافت نمی کنیم. از مدرو عزیز درام درام، از به زودی سفری در پیش هندین از رکتهی بری بری کرسنامه کردی و سفری در پیش هندین از رکتهی بری بری کرسنامه کردی و سفری همچنین به شایعات در دنیای مجازی توجه نکنید.