غیراز عزرکویه از ملت، کار آتینی نمی‌وجهمین نمی‌ها دیمیم – تجرادنیوز

غیراز عزرکویه از ملت، کار آتینی نمی‌وجهمین نمی‌ها دیمیم – تجرادنیوز