عوامل شکل‌گیری کانون‌های گرد و غبار و تبعات آن
می توان نپرداختن حق‌آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها را هم از عوامل ایجاد و تشدید کانون‌های گرد و غبار در کشور دانست.