عمام حسین (ع) و قیام عشورا دونیا را هیدائ می کند – عرض المزید مهر | اخبار ایران و جهانحجتُالاسلام محمود ترابی در کاھا با کهرین مهر یزیده کرد: امام خمینی (ره) بعد از بیاینه ۱۵ خرداد از ویاقت از ویاقت.

امام جمعه غنبدکاووس افزود: واقعه عاشورا محور تحولات است که برای بازگشت انسان به خانه خدا و اهل بیت بزرگ است و این واقعه برای بازگشت آب از شادی در اسلام است که اتفاق افتاده است. در زمان بنیامیه

وی افزود: قیام عاشورا یک وقایع درس‌اموز است که شعاع آن قیام عن قیامه‌های را جرجردی را می‌کند و به دیده رحبر کابیر قیام مدروم ما هم شعاعی از قیام عشورا بوده است.

ترابی بیان کرد: رهبری امام حسین (ع) و جریان عاشورا امروز جهان را رهبری می کنند و مسلمانان جهان را یک امت می کنند.

امام جمعه غنبد کاووس بیان کرد: یمام حسین (ع) مورد تحمیل همه فرق اسلامی و آزادی پیکن جهان است.

وی افزود: روایات از این قبیل است که پیامبر فرمودند: امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) بندگان جوانان بهشتی هستند و هر که جوان بهشتی بخواهد به چهره آنها نگاه می کند و می بیند. عظمت مردم را در بهشت ​​ببینید، حدیث

ترابی تصریح کرد: من برها از زبان اهل سنت شیندم ک إلما علی امیه در حق امام حسین (ع) و یارانش محکوم شدند و این برای همه مسلمانان افتخار بزرگی است و برای همه افتخار بزرگی است. بقای دین و کمترین تفاوتی در این زمینه وجود ندارد.