عزاداران در راحپیمایی جامگانگان حسینی در سندج شرکت کردان – انگو مهر | اخبار ایران و جهانبه راحبیمایی جاماندگان عرباین حسینی به راحپیمایی جاماندگان عرباین حسینی پیش از زور مروز از بلوار براداران شهید شیبلی و جنب حسینیه سنندج شد و عزاداران حسینی با تیکردان مسیر میدان ازادی و کیابانهای فردوسی و تالقانی در حسینیه سنندج.

عزاداران حسینی به زبانهای فارسی، کردی و ترکی به عزاداری به عزاداری به عزاداری به عزاداری به عزاداد

اقامه ناماز جماعه ذهر در حسینیه سنندج پیاین بکش آن سرامانی است.