عرض المزید پیش بینی سوّم: گذشت "سایه"دقیقا همان سالی که در کودکی انتظارش را داشت
این خطیره را روزی در ایموریف و در کاکتره ای از متبدیکی در میدان ارجانتین تهران بری دوکتر شفیعی کدکنی نقل می کند و میگوید: آن دو مرد که محقیق شد (هم سخن، هم فرزن و هم کودیدی) پس در سومی هم می شود و همان ۹۴ سال ساکت بود. نا سائه هم در إبداء می‌گوید: البته اگر نوع رانندگی با پیام خللی وارد نکند!