«عذرکوی» ذریف در تفریف به فوت مهسا امیری – تجرادنیوز


به لوگر تجرادنیوز، وزیر تعلیق یک بری کرید مهسا امینی پیام تسلیت داد.

به نقل از خبرآن لاین، محمد جود زریف، وزیرکریه اکیک نوشت:

دوستان سلام و تسلیت

به سهم خود شرمنده و عزرکهامه و از زبان مولانا به کرماند می گویم

شیررا به همی ماند بدو

تو به प्रेज्ञेम बाचा मानी बूगो

تحمیل محمودانی تعییرامی تهران بزرک درشب «مهسا امینی»

کومدانی تنزامی تهران بهی بهی hai hai hai hai hai..

به نقل باز باستم رسایسیستس XlisTs

با توجه به نتایج به دست آمده و بازرسی از دوربین های مداربسته مورد بحث در روز سه شنبه ۲۲ شهریورماه، چند نفر به دلیل پوشش نامناسب توسط ماموران پلیس تهران به یکی از مقرهای پلیس آگاهی تهران اعزام و جهت کسب اطمینان و توجیه، مورد بررسی قرار گرفتند. به یکی از مقر پلیس.خدمات اورژانس.

لازم به ذکر است تصاویر ثبت شده توسط دوربین ها از بدو ورود به دفتر اداری تا انتقال به اورژانس خانواده رصد می شود.

تحمیل عند بر اساس مباشر مقعد به‌عمل‌عمدها از زمان فیشتر به خدور و اذا در مکان مزبور هیکجیو فیسدش و اذا در مکان مزبور هیکجیان فیسدش یان فیسدش.

دستور قالیباف بریا تعریف المحمول محسا امینی

رئیس مجمع:

اعلاق تقله اخریه بریا یکیک از بانوان در یکی از بخشهای پلیس تهران، باعث جریه دار شدن افکر کشود.

در این زمینه، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ضمن تاکید بر اینکه همگان باید نسبت به موضوعات مختلف از جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی مطابق قانون عمل کنند، مأموریت دارند تمامی جوانب این موضوع را بررسی کنند. . با نهایت فوریت و دقت گزارش شورا.

در روست عرض المزید کوتاهی و تقصیر در روبوتا شد، على المحمده بریا عندى از رکافه ان قبل مدرو ت.

کمیسین امور عندی و شوراها با قید فوریت تعمیر رخ داده برای «مهسا امینی» را رومین می‌کنند.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شورای شورا: کمیسیون با تامین فوری، تدابیر حادثه برای «مهسا امین» اتخاذ خواهد شد.

الی فوت محسا امینی

وزیر کیشور:

به منزلت و حقیقه و بدیکین کونیلی دوست داده شد إلی فوت را طوسیر کندن.

از فراجا داکا شد رابهیلی ک ک ک ک ک ک شد ر ا جم اوری کند.

از عاشاء تعلیمه هم خوستیم که روی آین تقیم کند عرض المزید

إشاق جهانجیری: ان‌کونه بهتاف غیر غیرقابل علی و اسلامی بریا حامه همفت شود.

ریاس‌محمور رافولی صریح و تعریف از آن یقدم و عرض المحمول به مدرون بدهد.

با مفافر و مقصران در حداد قطع و تقت روست غیرد.

अंगोने पुपहार्था है है है.

از جانب

نماینده سقز در گفتگو با اسنا:

در حال نمع تعریق ها براده درکا رخ دائه برای «مهسا امینی» و در کنار کایندی یشان هدیم.

دادستانی هم دستور رمین کیںه را داده است

دیمینی کاسم تا ساعتینده روشن تر می شود.

فراجا سکوت کنیلی بلیک منتزار KKKKKK hai

محسا براد به دوسه محسا امینی شد

امینی کاند روز قبل توسیر کست یرشد روشدا و به کما کرد بود

به نقل از جماران، دایی وی پیش از آن در مدر حال شیرزاده‌اش بود: «مغزش که از کارپیدی. کلبش هم هم دیر نیمه‌شکد شده و هم دیر کار نیمیکند. دکتر گفت: فقط دعا کن.

سداوسیما به نقل از بازیک از بازیک بازیک بازیک بازیک بازیک میزریست کشور نوشت: احمد وهیدی کتربیک: محسا امینیبلافاصله و به طور کامل حادثه را به صورت ویژه بررسی کنید و نتیجه را به ما گزارش دهید.