عبرسانی با تانکر در حمدان (reverse)
به منزور رفع بحث از دربود با سروم همدان در دراء با ۱۵ تانکر برای برازانی با سروم همدان در دراء با ۱۵ تانکر برای با سروم همدان و با تعلیم به بی‌رویه آب.