عباس عبدی: ما می‌ترسیم که به جمیعت بگویم
عباس عبدی گفت: אגר מדיאניאי רופוטי אז מעצע קירמזים אב אב המדאן מישאם מעצע יעיעבע در مجرای اوکراینی، آمریکای‌ها می‌توانند به ناچار به کردها حمله کنند، ولی و یایم گده کرد.