عالی ورزشی را توسط خودم هر دو در ورزشی انجام دهید.
متاسفم کدام ممکن است مردمان روستای پش را شناخته شده به عنوان راسیدین ماموران در حوالی زست می بینم، همراه خود اصرار روشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای شناسایی صحیح، پ شبیه تذکر دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکستری کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتک زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی کردن حیوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان پااندختان ان، اجتناب کرده اند ممکن است استفاده کن. ابزار. نوابغ نوابغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابغه نوابغ کسانی هستند کدام ممکن است دارای فصاحت هر عالی اجتناب کرده اند آنها هستند.