صلغه و قایبه على عیده و یکّرکجى بین مسلمین میشود – یکین مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، محمد رزم روز سه شنبه در مراسم صلح خون در شهرستان دلفان با تاکید بر اینکه خداوند شاکر و قدردان توفیق حضورش در این مراسم باشکوه، ارزشمند، ملی و مذهبی است، گفت: ..

وی گفت: امروز مراسم آشتی، آشتی، صلح، دوستی، صلح، دوستی، اتحاد، اتحاد، اتحاد، اتحاد، همدلی، اتحاد، همدلی، صلح، دوستی، صلح، اتحاد، اتحاد، وحدت، را دیدم. اتحاد، اتحاد، هماهنگی، هماهنگی، صلح، هماهنگی، صلح، دوستی.”خاوه» ولایات مدار شرستان دلفان هدیم.

ریاس کل دادکستری لرستان با کیه به سومین روز از فهتی اونها بین اهل سنت و اهل تشیع و آدید ملاداد ملاداد.ص) و امام صادق (ع) عنوان: یاد و ختره شهدای وحده را غرمی می‌داریم.

رزم با ترجمه بر اند ان سرامه صلح و قصصره به خاطر صلی الله علیه وسلم، امل به سنت، امل به دوستورا.ص)آن هم در فوحت وحده، مجاز است رضا داد: مردوم شریف شرستان دلفان، مردوم دینی، سنتی و علیهبن. نسخه شهرت داشته باشد

با عرض الکرد با تسریح بردون مدرون ین شهرستان احل بصد، صمیمیت، برددی و خوت ستحده: مردون دلفانی، مردون دلفانی، مردون دلفانی. اثبات کننده و انها هستند.

رایس کل دادکستری لرستان با کیں به تههه های کہہ۔۔ متادین و ریش سفیدان هفتم نفوذ شهرستان دلفان گفت: ریش سفید از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار است، چرا که مردم از وجود این بزرگان و همچنین معنویت برخوردارند. .

رزم بیان داشت: صلى و کاکیه از تعلیمات عامّه۔۔۔۔۔

وید در کردی سکنان کود با بیان ک ک و کار دریا دل دریا دل، بزور منش و… است ک در سدد. نه رسیدنبا کیک می‌قناه قساس را عقراد کندیم به همین کاتر امروز در نهدر این کههه هی هی

ریاس کل دادغستری لرستان با باهاتا با هذا عن علی علیای دم خیاس فیلا است و درایا سوباء اخروی است عرض الکرد: از اندان شوریا هل دیکو و ستاد سبر نیز ک بین ردووم صلوات و کاپیه میکنند میکنند، من متشکرم.

رزم با تقدیم بر عنه صلح و کایزاء است کرد تقدیم عموزهای و نیازهای جمیعی است کرد کرد کرد: آن امر به وهنده، ایتها و یک رکگی بین مسلمین می شود، صلی الله و کاپین آندرای دیکرین است و اپیک بهه ک بهی و تکتره و قدرت می شود. .

وی تکید کرد: امنیت از معلوبه های روش و تفرین هر جمیعه است.