صعود قیمت نفت با آمادگی اروپا برای تحریم نفت روسیه
عرضه محدود فرآورده‌های نفتی، به تقاضا برای نفت خام افزوده و کمک کرد قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در معاملات روز دوشنبه بیش از ۴۰ سنت افزایش پیدا کنند.