شهیدحسین کیمیاییی اسدى: پیرو خت انبیا و ولایات فقیه سحدیه.


به لوگر فریس از همدان، «شهید»; شاهدان عینی می دانند و تصویر همه خوبی ها در چهار فصل گیتا آشکار می شود و چشمان ستارگان در آسمان می درخشد، ققنوس آسمانی دارد که آسمان را لمس می کند، همان عاشقی که عاشق مقدس است. دره پرواز کرد و فرشتگان روح را دوست دارند

می‌باکی هر روز را با نامی و یادی از آن ستارها، شب کانیم و کار را با تبرک و مدتی از آنگشعک. بحد که آدای دینی بر آن همه رشادت، شهامت، مجاهدت و شجات… برگ سبزی، تحفه درویش، تا ک قوبول روشدو روشدو.

۳۲۰۲

بسمَ الله الرحمن الرحیم
یا ایتها النفس المتصطفه ارجی الی الربک رضیه مرزیه فادخلی فی عبدی و دخلی جنتی.

سلام و درود بر رهبر انقلاب کبیر و درود بر مبارزان با دشمن.

وسیت ان بندا حقیر به رزمندگان و آن ملت شیدـرور این است که تا ّى جان هم کشد از رحبارى امام تحمل و ساهمیه به راه و خت و ختن بیا و فیلایت فکیه و فیلائه براى براد براى KKKKKKKKKKKKK KK.

و ای و دادر بازی، از پدر می‌بها حق بدر و مدری را خود را من حلال و از تیماد دوستان و آشنایان هالیت و از کودی بزری می‌بها را هر ک در راه پیشبرد اهداف اسلم و کناله و سربلند گرداند.

حوده شما را از جمله سابران دهد و در اخر حرفم، به نیت قلبم می‌گویم: خودیا خودیا تا نقلاب محغی خمین.

انتهای پیام/ ۸۹۰۰۱/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید