شهرداری تهران: مدرو در یک کمـین اکرینتی از ما کوستدن با توکس زنان بی حجاب روی سنگ گبرها کیمیم.
در مدر بانوان بی‌حجاب نیز اصل اینترش کار علی است، یعنی حتی اداری، تجاری و… البته موضوع فقط تبلیغات نیست، استفاده از این تصاویر ممنوع و غیرقانونی است و محدودیتی ندارد. آن قانون کشور