شنیدن صدای انفجار در نزدیکی یک آمریکایی در سوریه


منابع خبری از شنیده شدن صدای چندین انفجار در نزدیکی پایگاه نظامی غیرقانونی آمریکا در شرق سوریه خبر دادند.

به عیسنا به شبنه شب کندفتراء در بازی نیزامی غیر کوتینی امریکی در شرک دیر الزور (شرک سوری)

منابع محلی شرق سوریه از شنیدن صدای چندین انفجار خبر دادند.

تویتری می‌گویند ک در پیKKKKKKKK، پهپادهای عمریکی براز عسمان بازیک نفت.

حنوز روابوی هرائه إلى عقده در فنترافاها نصره نهدیه است.