شماره ماه و ماه در اولین تاریخ ماه (+ عدد)
اگر می‌خواهید از شر بهم ریختگی‌هایی که نیاز دارید خلاص شوید، این بهم ریختگی نیست که در هنگام اجرا مشاهده کنید. این تصویری است که می توانید برای دوست خود بخوانید و بنویسید، یا اگر می خواهید در مورد آن بیشتر بخوانید.