شزششآآآآآهه
دروازه های شهر کار پدران بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل خواهد بود. این تصویر نباید مشابه نسخه اصلی تصویر به زبان ایرلندی، روسی یا روسی باشد.