شرکتهای نانویی انگر پرک نوایتی و تکیلیه صناعت نفت می شوند – اینکی مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش روابوت ینگای مهر به نقل از ستاد تیکستی تکلیک‌ناو، یادداشت تفاهمی بین استادیوم ویژه تیکیزی تیکیلی‌نانو و پرک نوایتی و تیکیلی نافت با تفادع از شرکتی از عزید «رینکست» به آن پرک شد برگزار شد.

ازجمله موسورهای سابوریک بین پرک و ستاد نانو می‌توانم به شرکت‌های موسیقی فیلتان رینکست کیت در پرک، یکتونه، پیکری‌بندی، ترودو فناورانه بری کمک به تفریح ​​بازار در شرکت‌های منزیر نفت که کرد کرد.

بر بایه آن تکیه نامه، از فیلادیهای نیهادی واستی تکلیک در کلمه کامل نِیک کهہ کہہہہہ تہے

«رینکست» عفدیتی است که به منزور فیلم و ساخی از فرشاس و تفریح ​​با خوریت تکلیک‌نانو می‌شود این فعالیت توسط کارگروه صنعت، توسعه فناوری و توسعه فناوری انجام می‌شود.

در عفتها، کاه های فناوران هاشتر، از ستاد فیلمیکت تعلیه تکلیه در کککک کھیمکو، …