شرت روشن دشدن دوربین های ایگین از زبان محمد اسلامی
اسلامی گفت: در صورت بازگرداندن مجدد دوربین ها به صورت توافقی، شرط حذف آنها این است که از همه مطالبات خود صرف نظر کنند و اکنون اعلام می کنیم تا به تعهدات خود و این اقرار دروغ ها برگردند.