شام غریبان سرور و سالار شاهیدان در جیلان مجاز شد – عرض المزید مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائ روز مهر، همراه با کروب روز عشورا، شام غریبان سرور و سالار شیدانی در کوتون کروب روز عاشورا یش شورا.

( مردوم عزادار و عشق اهل بیت استان جیلان از سوبه آمروز باحوزر در مساجد، تکایا، حسینیه ها و جمیری عسادو.ع) و یاران باوفای یشک اشک متم تیکو و بر سر و سینه زدند.

همزمان با شب، مردم روستای امام حسین (ع)ع) همونوا با نوحه خوان بر سر و سینه زدی و اشک متم ریختند.