شاخ هاویش از تو
درون جعبه [سیدمحمد] دیتامی [رییس‌ جمهور]، ر……………. آقای خاتمی گفتند، امروز شورای عالی امنیت ملی، جلسه فوق‌العاده اتخاذ کرده است که متخلفان از نیروهای مدیریت و انصار حزب‌الله، شناسایی و تنبیه شوند، ولی پیشنهاد خود را بدهند. ایشان در بیابان ازل [آقای هدایت لطفیان]م. ناگا فراماسونری [= نیروی انتظامی] شهر نیویورک.