«سیاه کاله» به زبان خاص ساده و علمی: داستان این کشف شگفت انگیز چیست؟!
تا قبل از اینشتین، فیکر می‌کردند فزا «خلأ» است و روی اجسامی که در درون آن ریک می‌نیکند، إتری دیکند. אמא ינששטין גאפט קש פעסה באפטי בפטי ו קפיטי קיסוון ַַּחַּּּזחְי ַַּחַּּּזשְי ַַּחַּּּז בװי می شود. نوری که از چنین بدنی می‌آید ساطع می‌شود، به للته نریو جمابری جسم، به سوی خود این جسم بازمی‌غدردا و کُن نور استارا را ترک نیمی‌کاند، ما نمی‌گومین از راه «بینایی» بیاوریم این جسم به دست بیاوریم.