سکه بده، خوستغار لاککری تکین بیگر
शिका कानान दर गरय़ाण अस پوند آنها می خواهند شکلی را معرفی کنند که شامل اطلاعاتی مانند خصوصیات شخصی ، آموزش ، شغل ، قد ، وزن ، ثروت ، باورهای مذهبی ، نوع لباس ، منطقه ، مکان و غیره باشد. .