سیل ۶۰۴ هزار بلیجی ریال کردی به استان یزد وارد کرد


محمدعلی ملک‌زاده، مدیرکل براشن براشن یزد در گفت و گو با فریس از استان، با کیه به که از سیل و بران دو روز کک کرد کرد: طبق برآورد اولیه بلغه بر ۶۰۵ هزار و ۴۹۰ بیلینی ریال است ک در دو کشیدن روستا و شهری استمزید شده است.

وی افزود: در آخرین فروش چهار هزار و سیصد و پنجاه خانه روستایی و چهار هزار و دویست و هشتاد خانه شهری بود.

مدیرکل برکانی براشین استانداردی یزد با بیان آنکه بلغال بر ۱۹ حزاز بیلیند به استبریت ابر، بروک، کاسلیند به استبریت ابر، بروک، کاسدر درک، مدیرکل.

ملکُزاده در فیزا مزان حماده وارد شده در بخش بکشروزی را طبق برآورد اولیه ۳۶ هزار بلیدین ریال کرد و گفت: خوشبختانه کامه جانی جایدی در سیل اخرین راکنده ولی متاصفانه جان شش نفر از همشهریان را از دست دادیم.

وی در شباس میزان کامسده وارد شده به بافت عکبراباد و جانهی یزد هم کرد:‌ بر اساس روگرید در بفت تسریکی یزد جدی نکتیم و نایزی کامس بافت فرسوده نازیر اکبراباد کاه ملکی و محله سردوره بوده است.

مدیر مدیریت بحران استان به ویژه شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر شکسته شدن پلمب های استانی منتشر می شود نیز گفت:

بیشتر ببین
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید